Tajemnica handlowa

 • Dane i informacje handlowe wysyłane przez firmę SmartPack są informacjami poufnymi. Prosimy, aby nie informować innych podmiotów o ofertach, promocjach i pracach firmy SmartPack.
 • Jednocześnie informujemy, że dane i materiały, które otrzymujemy od Klienta przy okazji realizacji zlecenia, nie będą przez nas udostępniane innym podmiotom, ani w żaden sposób przesyłane i podawane do wiadomości bez wyraźnego polecenia Klienta.

Zasady realizacji zleceń

 • Realizacja zlecenia rozpoczyna się po dostarczeniu materiałów wyjściowych.
  Wymiana materiałów po realizacji projektu może zmienić koszt realizacji zlecenia.
 • Wykonanie zlecenia odbywać się będzie na podstawie materiałów dostarczonych przez Klienta lub z materiałów będących własnością Wykonawcy.
 • Warunkiem pełnej gwarancji jakości wykonywanych prac są dobrej jakości materiały wyjściowe.
 • Za dostarczone materiały odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich ponosi Klient.
 • Wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zlecenia wymaga akceptacji i korekty Klienta.
 • Jeżeli przedmiotem zlecenia jest projekt, Klient otrzymuje zamkniętą wersje elektroniczną na CD i prawa do jego wykorzystywania.
 • Jeżeli częścią zlecenia jest opracowanie graficzne tworzone przez Wykonawcę to:
  Klient nie otrzymuje otwartej formy elektronicznej i Wykonawca nie zezwala na jej odtwarzanie. Przeniesienie praw do dowolnego wykorzystywania na rzecz Klienta i przekazanie otwartej formy elektronicznej pracy może odbyć się na prośbę Klienta, co zwiększa dwukrotnie wartość przygotowania graficznego zlecenia.
 • Termin realizacji liczony jest od daty otrzymania zamówienia zawierającego wszelkie niezbędne dane lub od daty zaakceptowania projektu przez Klienta.
 • Niedotrzymanie terminu jest możliwe wyłącznie w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, jak awaria maszyny lub wypadek losowy, o czym Klient będzie niezwłocznie poinformowany.
 • Kompleksowa obsługa zlecenia odbywa się bez zaliczki, ale jest rozliczana etapami:
  – za przygotowanie projektu,
  – po wykonaniu całego zlecenia.
 • Rabaty udzielane są jedynie stałym Klientom, po analizie obrotów półrocznych i negocjowane są indywidualnie.
 • Wszystkie podawane ceny są cenami netto. Należy dodać 23% podatku VAT.
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonywaną przez nas pracę tylko w zakresie ją obejmującym.
 • Przy kompleksowych zaleceniach ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę z wyjątkiem błędów merytorycznych i wynikających ze złej korekty Klienta.